Имало случаи каде што трговците ги враќаат зачините по истекот на рокот, а потоа само го препакуваат и ги враќаат на продажба. Таквите производи, за среќа, не се опасни за човековото здравје, туку губат од квалитет и не се вклопуваат во соодветно однесување на производителот.

Она што е опасно за здравјето на човекот е појавата кај стоките што се мерат, по истекот на рокот за употреба, најчесто се става нова декларација за да се овозможи производот да се користи повеќе и што подолго да биде во продажба.

Исто така, она што се случува спорадично е дека наместо датумот на производство или датумот на производство,во декларацијата на стоката стои само датумот кога производот бил мерен.