Регулативи

Закони и законски прописи

  • Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет

Симни тука…(180KB)

  • Програма за заштита на потрошувачите 2007-2008

Симни тука…(100KB)

  • Закон за авторско право и сродните права

Симни тука…(240KB)

  • Закон за безбедност на храна – измени и дополнувања

Симни тука…(136KB)

  • Закон за безбедност на козметичките производи

Симни тука…(144KB)

  • Закон за безбедност на производи – измени и дополнувања

Симни тука…(82KB)

  • Закон за безбедност на производите

Симни тука…(196KB)

  • Закон за државен пазарен инспекторат

Симни тука…(110KB)

  • Закон за електронска трговија

Симни тука…(133KB)

  • Закон за електронскикомуникации

Симни тука…(671KB)

  • Закон за градба

Симни тука…(713KB)

  • Закон за градежни производи

Симни тука… (154KB)

  • Закон за градежно земјиште

Симни тука…(193KB)

  • Закон за лизинг

Симни тука…(120KB)

  • Закон за облигациони односи

Симни тука… (1019KB)

  • Закон за осигурување

Симни тука…(399KB)

  • Закон за трговија

Симни тука…(362KB)

  • Закон за туристичка дејност

Симни тука… (489KB)

  • Закон за угостителска дејност

Симни тука…(430KB)

  • Закон за заштита на конкуренцијата

Симни тука… (476KB)

  • Закон за заштита на потрошувашите 2004

Симни тука… (479KB)

  • Закон за заштита на потрошувачите – измени и дополнувања

Симни тука… (166KB)

  • Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити

Симни тука… (103KB)